top of page
_MG_3760 HD.jpg

Utvecklingssamtal med RUS

För pedagogerna på förskolan är samarbetet med vårdnadshavarna avgörande för hur barnet ska trivas, utvecklas och lära på förskolan. Samarbete börjar vid introduktionen och pågår så länge barnet går på förskolan. Vid utvecklingssamtal och andra individuella samtal kan relationen och samarbetet med vårdnadshavarna förstärkas. Med RUS- Relationsutvecklingsschema som tar avstamp i en kartläggning här och nu och som tar fasta på barns utveckling framåt kan vårdnadshavarna bjudas in till samtal om barns utveckling och förskolans utbildning. I skollagen står det att förskolan ska erbjuda minst ett utvecklingssamtal per år.


I RUS är en av grunderna att arbetslaget gör gemensamma analyser och skapar sig en samsyn om sin barngrupp och sin utbildning. i Arbetet med RUS använder pedagogerna olika loggböcker där innehållet är det samma men de används lite olika.


I utvecklingssamtal används loggboken som heter barnets egna loggbok. Inför samtalet förs information över från loggboken som arbetslaget använde på sitt möte till barnets egna loggbok. Detta görs främst för att vårdnadshavarna bara ska se anteckningar pedagogerna har gjort om det enskilda barnet.


På utvecklingssamtalet berättar pedagogen om arbetslagets samsyn på hur förskolans utbildning skapar förutsättningar för barnet att utvecklas och hur barnet visar och berättar hur hen trivs och lär. Genom att berätta exempel från förskolan får vårdnadshavarna en levande bild av hur barnet har det i sin vardag på förskolan.


Med den detaljerade bild som RUS ger upplever vi att det är lättare för vårdnadshavare att delta i samtal när pedagog och vårdnadshavare tillsammans tänker kring hur barnet bäst kan stöttas eller utmanas i sin utveckling. I RUS får både vårdnadshavare och pedagoger hjälp att se nästa steg i barnets utveckling och samtala om vad som de vuxna behöver göra för att stötta barnet.


När det finns trygga relationen med pedagogerna och det går att förutse hur mötet går till skapar det förutsättningar för vårdnadshavaren att delge information om barnets personliga omständigheter, något som pedagoger ska hålla sig informerade om enligt läroplanen med respekt för barnets integritet.Med RUS som underlag för utvecklingssamtalet får vårdnadshavarna också förutsättningar att veta vad de kommande utvecklingssamtalen ska handla om.


En annan styrka med samsynen i arbetslaget är att alla pedagoger kan hålla i utvecklingssamtalet för alla vet hur barnet har det på förskolan. Även om det är bestämt i förväg vilken pedagog som ska ha samtalet kan någon annan i arbetslaget hoppa in och ta samtalet vid till exempel sjukdom.


Med RUS analyserar pedagogerna hur barnen är trygga med pedagogerna, i miljön, med de andra barnen och i språket. Genom att allt vi i stort sett gör i förskolan sker tillsammans med andra i förskolans miljö medans vi kommunicerar och pratar med varandra får pedagogens när de använder RUS syn på hur förskolan arbetar mot målen i läroplanen. Till exempel när barngruppen är ute i en naturmiljö se pedagogerna hur barnen är trygga där och hur de samverkar med andra barn. Pedagogerna ser också hur barnen rör sig, undersöker naturen, använder begrepp, leker och mycket mer.


När pedagoger har börjat arbeta med RUS och använt det på utvecklingssamtalet har en del sagt att det är lite nervöst att använda loggboken för att de är oroliga för att de inte ska kunna svara på eventuella frågor från vårdnadshavare. För en del pedagoger har det då varit tryggare att skriva över informationen i ett block och sedan återberätta informationen. Ganska snart har de flesta använt Barnets egna loggbok på samtalen.


Sist vill vi lyfta att med RUS spar arbetslaget tid. I RUS har vi dokumenterat det som många pedagoger redan ser och som är grunden för att barnen ska bli trygga.


Hur har ditt arbetslag organiserat era utvecklingssamtal?

Är era utvecklingssamtal likvärdiga?

Hur upplever du att vårdnadshavarna får inflytande?


תגובות


bottom of page