top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur tänker vi kring våra miljöer på förskolan ?


Miljön har stor inverkan på människors trygghet och därför är det viktigt att vi som arbetar i förskolan har en medveten tanke med våra miljöer som vi erbjuder våra barngrupper.

Miljön både ute och inne på förskolor behöver vara väl genomtänkt och vi behöver ha en plan för hur miljön ska användas och utmana till lärande och utveckling för alla barnen.

Som pedagog är det också viktigt att vi har tankar och syften kring vilket material vi väljer att erbjuda barnen i vår utbildning och vilket vi väljer bort och inte använder.

Arbetet på förskolan ska utgå från ett barnperspektiv och ett sätt att få syn på hur barn upplever miljön är att som pedagog sätta sig i barnens nivå och ta bilder på miljön, möblerna och materialet. Bilderna kan användas i arbetslaget för reflektion om miljön utifrån hur barnen ser och möter miljön och senare även i utvärderar av hur miljö ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära. I utvärderingen är miljön en av förutsättningarna för kvalitet i förskolan och hur pedagogerna organiserar, använder och utvecklas sin miljö ska också utvärderas.


Hur barnen upplever sin miljö får pedagogerna bäst syn på genom att fråga barnen vad de tycker och hur de skulle vilja ha det. Genom samtal blir barnen delaktiga i att skapa en så meningsfull miljö som möjligt för just den barngruppen de befinner sig här och nu. Här följer några exempel på frågor. Var tycker du om att vara när du är på förskolan? Var tycker du inte om att vara och varför? Var vill du vara mer om du får välja? Saknar du något på din förskola?

Enligt Barnkonventionen artikel 12 har barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Miljön är en fråga som rör barnen varje dag. Enligt artikel 3 i barnkonvention ska beslut tas utifrån det som bedöms vara barnets bästa. Utifrån barnkonventionen ska pedagogerna lyssna på barnen i fråga om miljön och ge barnen möjlighet till delaktighet.

Barnens tankar och åsikter ska också ligga till grund för våra utvärderingar och vår utveckling av vår utbildning. Genom att ta vara på barnens egna ord kan vi skapa trygga miljöer och roliga, trygga och lärorika dagar på förskolan.


Skolpsykologen och författaren Leif Strandberg skriver i i sin bok "Vygotskij i praktiken" hur teoretikern Vygotskij tänker om miljön.Han menar att pedagogerna behöver tänka på följande frågor när de utvecklar lärmiljöer inne och ute. Finns det möjlighet för barnen att ha samspel med kamrater och andra vuxna i miljön? Vilka aktiviteter erbjuder miljön, vad kan barnet och pedagogerna göra här? Vilket material erbjuder pedagogerna i miljön? Hur kan barnet utmanas till fortsatt utveckling i miljön? Hur delaktiga är baren i utformning av miljön?


Strandberg menar att det material som finns i rummet eller i våra miljöer utomhus ger barnen signaler om vad som kan hända i detta rummet. Pedagogerna har också en viktig roll i att visa på möjligheterna i rummet och med materialet.

Hur fångar vi som pedagoger barnens intresse för det som kan hända här? Hur introducerar vi nya miljöer för våra bargrupper så den blir meningsfull och inbjudande och trygg?


Vill ni veta mer om hur vi tänker på barns trygghet i miljön kan ni anmäla er till vår Academy utbildning om RUS https://www.verbalastigar.se/academy och se på filmen nedan.Commentaires


bottom of page