top of page
_MG_3760 HD.jpg

Vi leker inte, vi babblar bara lite

Vi leker inte, vi bara babblar lite


Repliken ovan är taget ur en situation som hände i en barngrupp som vi jobbade i. Två barn leker när ett tredje barn närmar sig sig och frågar om hen får vara med. Leken avstannar och ett av de lekande barnen vänder sig om och säger. Vi leker inte, vi bara babblar lite. Barnet som ville ansluta till leken accepterar svaret och går därifrån. De två barnen som lekte från början fortsätter att leka.

Genom denna replik kunde de två barnen fortsätta leka tillsammans utan att det tredje barnen fick tillträde. Genom att undanhålla informationen om vad barnen gjorde och den leken som pågick använde sig de lekande barnen av en härskarteknik.

Vi människor är sociala varelser och genom hela livet utvecklar vi vår sociala kompetens genom att vi påverkar och påverkas av andra. När vi människor vill bestämma över andra, framhäva oss själv eller framhäva vår rang i gruppen är det vanligt att vi på olika sätt använder oss av härskartekniker. Oftast sker detta omedvetet. Människor i alla åldrar och i olika sammanhang använder sig av metoder att få mer makt eller för att framhäva sig själv.

Berit Ås sammanställde fem härskartekniker under 70 -talet och senare la hon till två.

Det är en avanceras konst att leka och komma överens med andra. När leken inte fungerar och maktbalansen sätts ur spel kan barn försöka bestämma eller få fördelar på ett annat, t.ex. genom härskartekniker. Här följer exempel på några av dem Osynliggörande: En persons behov eller försök att komma till tals ignoreras. I förskolan kan det vara ett barn som följer regler och gör annat som förväntas får lite uppmärksamhet medan de barn som bryter mot reglerna får mycket uppmärksamhet och utrymme. Att avbryta någon är också ett sätt att osynliggöra någon och signalera att det inte är viktigt det personen har att säga. Barn kan osynliggöra varandra genom att hålla för öronen och stänga ögonen när en kamrat vill prata med hen. Förlöjliga: Att skratta åt, håna eller härma det en person har sagt eller gjort för att förminska personen är att förlöjliga. Att säga att någon är liten är ett sätta att förlöjliga någon då ordet liten ofta är synonymt med någon som ännu inte kan. Undanhållande av information: Information som alla andra vet och har kommit överens om undanhålls. Det kan vara regler och regler som hela tiden ändras Att hota: Med hot kan personer tvingas att göra sådan som de inte vill. Barn använder hot som, du får inte komma på mitt kalas eller jag kommer att hitta en ny bästa kompis om du inte gör som jag vill.

I exemplet överst i denna text accepterade barnen situationen och gick ifrån leken. I andra situationer reagerar barnen på att de inte får vara med, blir hotade eller retade. I dessa situationer kan det uppstå konflikter eller barnet ber en pedagog om hjälp. Genom att ha kunskap om härskarteknikerna kan pedagogerna handleda barnen i dessa situationer och uppmärksamma och bryta dem när de händer. Genom kunskapen kan pedagogerna även lyfta och bryta eventuell användning av härskartekniker bland kollegorna.

I skollagen, läroplanen och i lagar som gäller för arbetsliven är det tydligt att ingen kränkande behandling får ske på förskolan och i läroplanen för förskolan står det att:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman i livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, Lpfö 18 s12.


I barnkonventionen, artikel 2 står det att inget barn ska diskrimineras och att alla barn har lika värde. För att arbeta med barnens rättigheter enligt artikel två behöver pedagogens veta vad som händer i barngruppen, även det som sker i det fördolda för pedagogerna.


Reflektionsfrågor:

Vilka härskartekniker har du sett i din barngrupp?

I vilka situationer använder barnen härskartekniker?

Hur pratar du med barnen när det sker?

Vilka situationer i din barngrupp försöker barnen hålla utanför pedagogernas insyn?Comments


bottom of page