_MG_3760 HD.jpg

Hurra för Barnkonventionen!För 32 år sedan, den 20 november 1989 antog FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Många länder firar och uppmärksammar detta datum som barnens dag och i Sverige uppmärksammas den i olika sammanhang av organisationer, skolor förskolor som Barnkonventionens dag. FN rekommenderade 1954 i samband med att en resolution antogs om barns rättigheter att alla stater uppmärksammar en internationell barnets dag för att bland annat uppmärksamma barns situation runt om i världen.


Barnkonventionen är väl förankrad i förskolans läroplan och allt som görs på förskolan ska utgå från vad som är bäst för barnet kontinuerligt under hela året. Arbetet med barns rättigheter ska genomsyra pedagogens arbete och barnen ska inkluderas i arbetet för att få inflytande över sin situation och över utbildningen som genomförs.

I detta arbete behöver pedagogen själv kunskaper om barnkonventionen och hur artiklarna kan omsättas till praktiska metoder för arbete med barnen.

Pedagogen behöver också metoder för hur hen förmedlar till barnen att barnen har rättigheter.


Att uppmärksamma Barnkonventionens dag kan vara ett sätt att lyfta det arbete som pågår i förskolan. Det kan vara en start för ett fördjupat arbete eller en dag då barnen kan delge vad de vet om sina rättigheter. Det är bra att det finns en specifik dag för Barnkonventionen men att jobba en dag räcker inte. Arbetet behöver fortgå hela tiden och barnen behöver vara inkluderade i arbetet kontinuerligt i sin vardag.


I förskolan ska pedagogerna samarbeta på ett nära och tillitsfullt sätt med vårdnadshavarna. I arbetet med barnkonventionen och barns rättigheter är det viktigt att vårdnadshavarna har fått information om arbetet så att de kan följa upp frågor och funderingar hemma. Det kan vara till exempel att barnet hemma säger. “På förskolan säger dom att ni ska lyssna på mig och jag får bestämma om mig själv.”


I denna artikel ger vi dig tips på program och material du kan använda under denna dag eller under din fortsatta undervisning och utbildningen på förskolan.


Till våra tidigare föreläsningar och workshops om Barnkonventionen har vi skapat ett case om en förskola som vi kallar Blåklockan. Caset handlar om en vanlig dag på förskolan och vad som kan hända där. Uppgiften till caset är att läsa och hittar situationer som pedagogen kan koppla till sitt arbete om artiklarna i Barnkonventionen. Berättelsen om Blåklockan hittar på vår hemsida.