top of page
_MG_3760 HD.jpg

Barnkonventionen med Tomten och Trollet

Här kommer en favorit i repris!

Förra årets skapade vi ett julklander med karaktärerna Tomten och Trollet. Temat i kalandern och uppdragen som barnen fick utgick från vänskap, likheter och olikheter och att lära tillsammans. Efter förra julen satte vi oss ner och gjorde en lärarhandledning som beskrev vilka kopplingar till läroplanen och barnkonventionen vi hade tänkt oss de olika luckorna handlade om. Vi vill tacka för all fin feedback vi fick för julkalender och lärarhandledningen.

Hela förra årets julkalender kan du ladda ner från vår hemsida. Det finns en ny också för i år med tema djur och jul.


Barnkonventionen i julkalendern 2020

Vår julkalender som vi skapade utifrån de förutsättningar vi befinner i oss nu med Corona gjorde vi så att det skulle vara lätt för pedagogerna att använda. Vi valde aktiviteter som inte kräver mycket förberedelser och där barnen fick möjlighet till stor delaktighet och inflytande. Vår tanke var att den viktigaste aktiviteten i denna julkalender skedde i samtalen i barngruppen och att barnen var de viktiga personerna i denna julkalender och inte Tomten och Trollet.Sagokaraktärerna lyfte frågor som vi vet är angelägna för barnen och som lätt får igång samtal och viktiga funderingar.


När vi skapade julkalendern hade vi stort fokus på just detta, att barnen skulle vara delaktiga, aktiva och få delge sina tankar och åsikter om saker som även sker i deras liv. Sedan fortsatte vi att inkludera några av barnkonventionens artiklar till de olika händelser som Trollet och Tomten hamnade i.

En del “luckor” har tydlig koppling till Barnkonventionen andra har en tydlig koppling till andra målområden i förskolans läroplan. Vi har fått feedback på att till exempel storleken på Tomten och Trollet väckt frågor som ledde till mätning med måttband och vidare samtal om matematik.

FN:s barnkonvention

Barnkonventionen består av 54 artiklar och av dem är det fyra som ska vara vägledande för hur helheten av övriga artiklar ska tolkas. Dessa fyra har också legat till grund för vår julkalender.

Artikel 2 beskriver att alla barn har lika värde och att ingen får diskrimineras.


Artikel 3 beskriver att beslut och andra viktiga frågor som rör barnet ska utgå från vad som bedöms vara för barnets bästa. Alla vuxna som tar beslut som rör barn behöver se ämnet utifrån barns perspektiv och hur konsekvenserna blir för barnen av beslutet. Enda sättet att få reda på hur ett barns perspektiv är, är att inkludera och ge barnen möjlighet att berätta på olika sätt.


Artikel 6 beskriver att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det betyder att alla barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential och har rätt till en god barndom med framtidshopp och drömmar.


Artikel 12 beskriver att barn har rätt att bli lyssnade på i frågor som berör dem och att vuxna ska lyssna på barnen.

Barnkonventionen i förskolans läroplan

Innebörden av dessa fyra artiklar är en del av förskolans uppdrag både i Skollagen och i läroplanen för förskolan.

Artikel 2 kan kopplas till att alla barn har rätt till en likvärdig förskola, det vill säga samma utbildning oberoende av vilken förskola de går i , var i Sverige den finns eller hur den organiseras. Under grundläggande värden står det att inget barn får diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna. Läroplanen beskriver också att förskolan ska arbeta för öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning.


Artikel 3 och dess innehåll står skrivet i läroplanen med följande text.

“ Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande att barnens ska få kännedom om sina rättigheter.”s 5 Lpfö 18

I förskolan innebär denna text att pedagogen behöver kunskap om vad barnkonventionen är, har metoder för att arbeta med det i sin barngrupp och ge barnen kännedom om sina rättigheter.

I vår julkalender har vi lyft metoder för att ge barn möjlighet att komma till tals, delge sina tankar och funderingar och vara med på utbildningen under lättsamma former. Vi har inga”luckor” där vi lyfter barns rätt till kännedom om sina rättigheter. I luckorna har Tomten och Trollet pratat om likheter och olikheter, när vuxna inte lyssnar och vad som får dem att må barn. Allt detta ingår i några av Barnkonventionens artiklar.


Artikel 6 kan kopplas till förskolans arbete genom att barn har rätt till en utbildning och god barndom. Utbildningen och undervisningen ska ge barnen möjlighet att utvecklas mot alla mål i förskolans läroplan och i läroplanen på sidan 6 står det att alla barn har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Artikel 6 kan kopplas till att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. När ett barn känner sig tryggt kan hen också delta i förskolans utbildning, leka med kamrater och tycka att det är roligt.


Artikel 12

I förskolans läroplan står det att:

“Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen barn själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.”s.16

För att veta vad barnen tycker om sin förskola, vad de är intresserade av och vad de vill göra på sin förskola behöver pedagogerna lyssna på enskilda barn och barngruppen.

Vidare står det i läroplanen att i förskolan ska pedagogerna ta ansvar för att utbildningen och undervisningen planeras och utförs mot målen i läroplanen. Pedagogerna behöver hitta en balans mellan att lyssna till barnens tanka och ideer om verksamheten och vilka krav läroplanen ställer på utbildningen. Med denna balansgång innebär det att barnen inte bestämmer men ska ha ett stort inflytande på de beslut som tas. Barn har rätt till den utbildning som är skriven i läroplanen och därför behöver pedagogerna följa upp hur denna balans mellan barns intresse och pedagogerna undervisning skapar förutsättning för barns förändrade kunnande.


Luckorna i julkalendern

I våra luckor har vi utgått från barnkonventionens artiklar och ämnesområden i förskolan som vi har erfarenhet av att barn direkt kan relatera till och som ofta kommer upp i förskolans utbildning. Barn kan delta i samtalen för det ofta är självupplevt och barnen kan delge sina erfarenheter och kunskaper.


Vi kommer nu att berätta om hur de olika luckorna utgår från artiklar i barnkonventionen. Alla luckor kan kopplas till många artiklar och framför allt till de fyra grund artiklarna 2, 3 6 och 12. Vi har valt att lyfta en artikel åt gången för att synliggöra våra tankar.Art 2, förbud mot diskriminering

I luckorna 1, 3, 5 och 22 december pratar Tomten och Trollet om likheter och olikheter. I luckorna beskrivs att deras hemmiljöer samtidigt är lika och olika,vad de tycker om, de bråkar ibland för att de tycker olika och att de kan tala många språk. Dessa ämnen är en del av barnens vardag på förskolan som barnen pratar om i sin lek, på samlingar och i aktiviteter med pedagogerna.

Genom att arbeta med olikheter och likheter kan intolerans, fördomar och diskriminering motverkas. I förskolan är detta ett sätt att arbeta med allas lika värde, vi är lika och olika och bra som vi är.


Artikel 6, rätt till liv, överlevnad och utveckling

I lucka 10 december berättar Tomten och Trollet om sina drömmar. De drömmer om något som de upplever kan bli verkligt, att lära sig simma men som de får vänta på.

Barns drömmar kan både handla om praktiska saker som går att uppfylla med små medel eller högtflygande planer som är svårare att uppfylla. När vi har arbetet med barns drömmar har barn berättar om drömmar som att träffa kusinen som bor långt borta, lära sig cykla, lära sig halka på ett bananskal, bli president och förbjuda krig eller att sluta drömma mardrömmar.

Drömmar, önskningar ingår i alla människor liv och ett sätt att fundera på vad som kan hända i framtiden både på kort sikt och på lång sikt. Att träffa sin kusin kanske går att uppfylla redan i morgon medan att lära sig cykla kan ta lite tid.Artikel 12, rätt att bli lyssnad på

Luckorna 8 och 23 december handlar om att bli lyssnad på och att ha inflytande.

I lucka 8 lyfter Tomten och Trollet frågan vem är det som har bestämt vilka sånger som sjungs i förskolan. Med denna fråga kan pedagogerna fortsätta arbeta med hur mycket barns tankar och åsikter ligger till grund för pedagogernas val. Vidare kan pedagogerna arbeta med vilka barn som blir lyssnade på i barngruppen. Hur mycket syns de tysta eller yngre barnens tankar i verksamheten?

I lucka 23 hettar det till när Tomtemor blir arg på Tomten och Trollet för de har gjort något de inte får. Tomtemor lyssnar inte på deras förklaringar, hon var bara arg. I vårt arbete med artikel 12 frågade vi barnen hur de vet att en vuxen lyssnar. Några barn berättade att den vuxna säger jaa a och sitter still. Andra berättade att vuxna inte lyssnar och svarar inte på det barnen frågade.

Tomten och Trollet ville berätta om allt de hade lärt sig men just då var inte Tomtemor mottaglig då hon bara såg faran. Lite längre fram kommer Tomtemor att lyssnar på allt det Tomten och Trollet har lärt sig.
Artikel 31, rätt till lek, vila och fritid

Beskrivning av artikel 31 har vi delat upp i underrubrikerna, lek, vila och kultur.

Lek

Barn har rätt till lek. I Läroplanen har leken en central roll för barnets utveckling och välmående. I förskolan ska barnen få möjlighet att leka leker de själv har satt igång och delta i lekar som leds av pedagoger. För att utveckla sin lek behöver barnen tid, rum och ro och närvarande pedagoger som kan stödja barnens utveckling och förebygga och hantera konflikter.

Tomten och Trollet älskar att leka som de flesta barn. De har hittat rum att leka i , förskolans gård i människovärlden och den stora skogen inpå deras hem. Att lära sig leka kan barnen bara lära sig genom att leka med andra barn och det är intensivt och energikrävande att argumentera och kompromissa om var, när och hur leken ska lekas.

I lucka 3 och 18 december beskrivs hur Tomten och Trollet ibland hamnar i konflikter i sin lek, precis som de flesta barn i förskolan gör.

Vila

Barn har rätt till vila och en balanserad dagsrytm enligt artikel 31.

I förskolans läroplan står det att barn har rätt till en avvägd dagsrytm som anpassas efter barnens behov och vistelsetid. De flesta förskolor organiserar sin utbildning så att barnen vilar på ett eller annat sätt mitt på dagen. Förskolor behöver också erbjuda en miljö där barnen kan dra sig undan för att vila en stund.

I lucka 2 december vill Tomten och Trollet ha en koja att vila i när det behöver ta en paus.


Kultur

I artikel 31 skrivs det också att barnen har rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. I förskolan är kultur och skapande en stor del av verksamheten.

I förskolans läroplan står det att barn ska förutsättningar att utveckla

“Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

I luckorna 8, 16, 17 berättar Tomten och Trollet om sina favoritsånger och frågar barnen om de kan sångerna.Artikel 27 Rätt till bostad, kläder och mat

Alla barn har rätt till en god levnadsstandard där barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala behov blir tillgodosedda. Det innebär att barnen har rätt till kläder, husrum, mat, omvårdnad och vägledning genom barndomen.

Ansvaret för att barnet har en god levnadsstandar ligger hos vårdnadshavarna genom föräldrabalken och därför står det inget om detta i läroplanen. I förskolans läroplan står det att arbetslaget ska hålla sig informerade om barnets personliga omständigheter och värna barnets integritet. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling behöver förskolan och vårdnadshavarna samarbeta och utbyta information om barnets liv både på förskolan och i hemmet.

Om omsorgen om barnet brister är det förskolan uppgift är att uppmärksamma det. Det kan handla om smutsiga eller för små kläder, hungriga barn eller barn som på olika sätt visar att de far illa.

Varje pedagog har ett personligt ansvar att anmäla oron för ett barn till socialtjänsten.

Pedagogerna har ett stort ansvar att värna barnen och deras rätt till att utvecklas till sin fulla potential.

I lucka 2, 5, 15 december pratar Tomten och Trollet om sina hem och kojan de ville att barnen skulle bygga. I en lucka hjälper Trollet Tomten med extra kläder när hen fryser.


Med denna fördjupning vill vi visa dig som pedagog att arbetet med barnkonventionen går att koppla till din befintliga verksamhet för barnkonventionen finns redan där.

Genom vår julkalender har du fått öppna frågor och aktiviteter som bjuder in barnen till delaktighet och inflytande. Använd gärna frågorna igen, ju fler gånger barnen får prata om sina tankar och funderingar kring en specifik fråga är möjligheten större att du som pedagog får ta del av fler av barnets tankar. Barn och vuxna kan behöva tänka till och tänka om flera gånger.

Du kan också lägga till att du uttalar att barn har rättigheter för att ge barnen kännedom om sina rättigheter.


Vi önskar dig lyckat till i ditt fortsatta arbete och Tomten och Trollet hälsar att vi ses snart igen.


Comments


bottom of page