top of page
_MG_4181 HD.jpg

Vi skriver böcker för pedagoger

Vi skriver böcker för pedagoger i förskolan

Vi har skrivit och givit ut böcker som handlar om RUS Relations Utvecklings Schema samt om inskolningen som starten på en trygg och lärande tid på förskolan. Vi är själva pedagoger aktiva i förskolan och skriver böckerna för dig som är aktiv och arbetar i förskolan

Pedagogens tysta kunskap

Relationsutvecklingsschemat är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. Fokus ligger på hur barnen använder sitt språk och på att stärka deras relation till pedagogerna, miljön och de andra barnen. Den här boken är skriven utifrån frågor och diskussioner som har uppstått i samband med föreläsningar kring RUS-modellen.

 

Läsaren får följa pedagogernas arbete på den fiktiva förskolan Kullerbyttan. Författarna ger tydliga exempel på hur pedagogerna bemöter barn, föräldrar och kollegor samt hur arbetet kan kopplas till förskolans styrdokument. Exemplen beskriver typiska utmaningar som pedagoger möter dagligen i förskolans verksamhet. Författarna vill stimulera pedagogerna till reflektioner och samtal kring det egna förhållningssättet, förskolans uppdrag och val av metoder för att skapa en likvärdig förskola.

 

Observationer och ständiga samtal i arbetslaget ökar förutsättningarna för att utveckla en samsyn vilket är viktigt för att förskolan ska leva upp till sitt uppdrag. I slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor som stöd för pedagogernas reflekterande kring sin yrkesroll och verksamhet.

Boken vänder sig framförallt till verksamma vid förskolan men även till studenter på olika nivåer.

pedagogens-tysta-kunskap.jpg

Barns väg till trygghet - steg för steg genom förskolan

 

Grunden för barns utveckling är att de känner trygghet - i sin miljö, med sina kamrater och med vuxna i sin närhet. Det är viktigt bl.a. för barnets språkutveckling. Men hur ser vägen dit ut? Hur utvecklas barnen och hur kan förskolan se och stödja varje barn? 

RUS (relationsutvecklingsschema) är ett sätt att systematiskt stödja barns utveckling genom att observera hur de steg för steg blir allt mer trygga. Att som pedagog se och sätta ord på vad barnen gör, ger också tillfälle till många utvecklande diskussioner med kollegorna.

barns-vag-till-trygghet-steg-for-steg-ge

Trygg inskolning - Grunden för en givande förskoletid

 

Inskolningen lägger grunden för att varje barn ska få en trygg, rolig och lärorik förskoletid. Alla delar; planeringen, genomförandet och efterarbetet är lika viktiga för att inskolningen ska bli en så bra start som möjligt.

Boken beskriver hur du som pedagog gör i praktiken. Den lyfter fram vanliga utmaningar och ger tips och nya infallsvinklar på hur du kan ta dig an dem och arbeta vidare så att inskolningen blir bra för alla. Därtill finns många praktiska exempel berättade genom en fiktiv förskola samt reflektionsfrågor för fördjupning.

 

Boken ger stöd och ökad förståelse kring uppdraget med inskolningar och vänder sig till dig som är yrkesverksam inom förskola eller pedagogisk omsorg.

inskolningsboken-small.jpg
bottom of page