top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Kunskap

Under sommarmånaderna är de flesta pedagoger lediga från sitt arbete och träffar inte barnen på några veckor. Under denna tid fortsätter barnen utveckla sina kunskaper på olika sätt på förskolan och hemma. Barnens kunskaper och erfarenheter kan bli en spännande start på den nya terminen.

Ordet kunskap beskrivs i läroplanen som begrepp som kommer till uttryck i många olika former som alla är lika viktiga. I läroplanen förklaras kunskap med fyra ord som börjar på bokstaven f, fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Alla dessa former förutsätter och samverkar med varandra.

Fakta är kunskaper som vi vet är sanna och som vi kan ta reda på genom till exempel olika texter i böcker och på nätet. I vårt arbete med den digitala tekniken på förskolan ligger det i förskolans uppdrag att ge barnen möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt kring den information som finns. Vad är fakta och vad är det inte?

Förståelse handlar om att kunna sätta in faktakunskaperna i ett sammanhang, det vill säga förklarar vad faktan är. Färdighet innebär att vi kan utföra något praktiskt. Med förtrogenhet menas att vi genom erfarenhet från att lösa liknande problem flera gånger kan jämföra, tolka situationer och göra bedömningar.


I bilderboken Nasse hittar en stol av Sven Nordqvist lär sig Nasse genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet vad en stol är och hur den används. Nasse börjar med att utforska stolen och dess möjligheter och sedan tar han hjälp av förbi passerande personer. Alla råd han får litar han inte på utan fortsätter att utforska stolen och de sammanhang den kan användas i. I boken är Nasse källkritiskt och tar in information från flera olika håll om vad en stol är och hur den kan användas. Genom att få fakta om stolen, prova den på olika sätt i olika sammanhang och prova och prova igen genom erfarenhet lär sig Nasse vad en stol är och hur den kan användas. Nasse blir förtrogen med sina kunskaper och erfarenhet av vad en stol kan vara. I slutet av boken hittar han en skottkärra, en grej han aldrig har sett.....


I förskolans uppdrag ingår det att kontinuerligt utmana barnen så att de inspireras till nya upptäckter och kunskaper och ge barnen förutsättningar att i olika sammanhang och för skilda syften kunna tänka, lära och kommunicera.

För att kunna utmana och stötta barnen i deras utveckling här och nu och och i det livslånga lärandet behöver pedagogerna mötas kring vad de fyra f:en betyder, vad kunskap är och hur arbetslaget skapar förutsättningar för barnen att ta del av hela läroplanen.

Detta arbete kan kopplas till barnkonventionens artikel 6 som ger barn rätt till social, fysiks, psykisk, moralisk och andlig utveckling och till artikel 28 som ger barnen rätt till en utbildning.

Vilka stolar har era barn mött på under sommaren och hur kan ni möblera in dem i höstens utbildning och undervisning?Kommentare


bottom of page