top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Bildning

I förskolans uppdrag ingår det att arbeta här och nu med barnen och att ha ett tänk om hur det vi gör idag främjar barnets livslånga lärande. Vi pedagoger har ett ansvar att tänka på och ge de förutsättningar vi kan inom ramarna för vår utbildning så att barnen lär genom hela livet. Det innebär att vi ska förbereda barnen för en framtid vi ännu vet mycket lite om idag. Det livslånga lärandet handlar om

en utveckling av hela människan och som en fortgående process genom en människas hela liv. Denna process kallas för bildning och tar aldrig slut.


Bildning handlar om att förändras och växa som människa och på så sätt reflektera över sig själv, andra och omvärlden på ett annorlunda eller nytt sätt.

I läroplanen står detta ansvar på följande sätt:

"Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." Lpfö 18 s. 10


För barnen spelar det som sker utanför förskolan i barnets hem, hos vänner och släkt och i lek en stor roll för deras bildning och barnens personliga kunskaper och erfarenheter ska ligga till grund för hur utbildningen planeras på förskolan. På så sätt hänger utbildning och bildning tätt samman i förskolan.


Ordet bildning står en gång i läroplanen och Sonja Sheridan och Pia Williams skriver i skriften Undervisning i förskolan, Skolverket s. 21 följande om bildning i förskolan.


"Att utbilda barn i dagens och morgondagens samhälle kan ses som en fråga om bildning, om att växa upp och utbildas till en demokratisk och kunnig människa.

Bildning kan därför vara i linje med förskolans mål som har en tydlig riktning, men inga slutmål."


De flesta barn kommer under sommaren få nya erfarenheter och kunskaper som är en del av deras bildning och som kan bli en del av förskolans utbildning. Hur pedagogerna väljer att arbeta med barnens upplevelser och erfarenheter efter sommaren är avgörande för hur barnen reflektera över sig själv, andra och omvärlden på ett annorlunda eller nytt sätt.


Ellen Key som i sin tid var den mest kända pedagogen och författare i Sverige sa såhär om bildning.


”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”Comments


bottom of page