top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Barns konflikterFörskolan är en fantastisk plats som erbjuder barnen många tillfällen till samvaro med andra barn och vuxna, till lek och glädje.

Att vara tillsammans med andra är en förutsättning för att den sociala utvecklingen utvecklas och att barnen kan förstår hur de påverkar andra och hur de påverkas av andra. När barnen är unga krävs det att det finns lyhörda vuxna runt barnen som kan stötta när det behövs.


Att lära sig att vara med andra och att leka är en komplex process som utvecklas allt eftersom barnets själv utvecklas. Att förstå att andra har tankar och känslor som barnet ska ta hänsyn till tar tid att förstå liksom att kunna välja hur barnet ska agera utifrån sina känslor. Ett yngre barn tar en spade ur handen på en kamrat när hen vill ha den för hen utgår från sina behov och känslor. Ett äldre barn kan argumentera för varför hen ska ha just den spaden och hitta kompromisser för hur situationen ska lösas. Det kan vara att barnen turas om spaden eller att de hämtar en till..


För att kunna beskriva vad barnet tycker, hur hen har tänkt att leken ska gå till och vilka regler leken har, behöver barnet ett verbalt språk att kommunicera med. Språket är också avgörande för att barnen ska kunna samarbeta och uttrycka sina känslor.


Varje dag på våra förskolor utvecklar barnen sin sociala kompetens och sin lek och då uppstår det meningsskiljaktigheter, osämja och konflikter.

Hur barnen hantera konflikterna kan se mycket olika ut, några barn väljer att springa ifrån situationen,blundar och håller för öronen eller gömmer sig. Andra stannar kvar och godtar den lösningen som erbjuds i stunden. Några är delaktiga i att hitta en lösning. En del barn hamnar aldrig i konflikter utan de undviker såda situationer.

För att ge barnen förutsättningar att lösa konflikten som uppstår i deras vardag är det viktigt att de stannar kvar i situationen så att de själv får sätta ord på det som har hänt och lyssna på andra. Ibland kan det vara ett annat barn som berättar eller en pedagog.


Att lösa sina konflikter är svårt, även vuxna har svårigheter med detta.I förskolan är det en del av uppdraget att guida barnen i denna konst.

I förskolan läroplan står det att förskolan ska ge varje barn förmåga att fungera enskilt och i grupp , samarbeta , hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler Lpfö-18 sid 13

För att barnen ska få förutsättningar att fungera enskilt och i grupp behöver barnen kunna hantera sina egna konflikter. Den största förutsättningen är pedagogens kunskaper om att hantera konflikter och vara en trygghet för alla barn som är inblandade. Tryggheten kan handla om att pedagogen känner barnen och inte utsätter dem för för höga krav i en redan pressad situation. Ett för högt satt krav kan vara att barnet ska prata i konfliktsituation eller att be om ursäkt i en känslomässig situation. Ett alternativ är att pedagogen bekräftar barnets känslor och säger att de ska prata om en stund.


I pedagogens uppdrag ingår också att arbeta med barnkonventionen.


Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin mening ( artikel 12) och när vi arbetar med konfliktlösning i förskolan så kan vi också ge barnen ökad förståelse för varför det är viktigt att låta alla komma till tals och bli lyssnade på för att försöka mötas i ett samförstånd kring till exempel på hur leken ska kunna fortsätta så alla är nöjda.I arbetet med att uttrycka sina åsikter och tankar ingår det också att sätta ord på sina känslor. Genom att barnet berättar hur de upplever en situation och hur andra påverkar dem är det lättare att lösa sina egna konflikter.


Precis som i vuxenvärlden behöver inte alla barn vara nöjda med den lösningen av konflikten som de inblandade är överens om men alla behöver acceptera den.


Hur arbetar ni för att ge barnen förutsättningar att hantera sina konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter.


Vill du lära dig mer om hur du som pedagog skapar trygghet i din barngrupp och hur du ser att barn är trygga kan du läsa vår bok Pedagogens tysta kunskap, studentlitteratur eller gå vår Academy utbildning som heter RUS, relationsutvecklingsschema.

Comments


bottom of page