top of page
_MG_3760 HD.jpg

Skvaller- ett sätt att be om hjälp


När barnen kommer till oss pedagoger och talar om vad som händer dem själv eller kamraterna är det ett sätt att be om hjälp. För barnen krävs det både tilltro till pedagogerna och mod att berätta vad de upplevt och att be om hjälp. Barnen förväntar sig att pedagogerna ska ta tag i det som barnen förmedlar. När barnen i dessa situationer bemöts med att det är skvaller de förmedlar och pedagogerna värderar det som något negativt och mindre viktigt att ta tag i våra arbetslag.


Enligt läroplanen är det alltid barnets känsla och ord som ska tas på allvar när barnet känner sig kränkt eller barnet förmedlar att någon kamrat blir utsatt.


Det finns en aspekt till att ta hänsyn till när det gäller ordet skvaller. De barn som talar om för oss pedagoger när kamraterna bryter mot reglerna eller kommer och påtalar att konflikter håller på att hända tar de ansvar för att de gemensamma reglerna efterföljs.


Dessa barn uppmärksammar oss pedagoger på att alla inte följer det som är överenskommet och de förväntar sig att vi tar tag i det. Med andra ord talar barnen om för oss att vi sviktar i vår ledarroll.


I förskolans läroplan står det på sidan 11 " Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjlighet till samspel mellan enskilda barn , i barngruppen och de vuxna,"
Fröken, fröken titta vad dom gör!

På förskolan Torget har Vega och hennes kamrater gått tillsammans i ett par år. För Vega är det viktigt att rutiner och de gemensamma reglerna efterföljs. På morgonen när Vega kommer till förskolan frågar hon sina pedagoger vad som ska hända under dagen och vilka kompisar som ska komma.


Vega uppmärksammar under dagen vad hennes kamrater gör och när hon vill ha hjälp med att reglerna efterföljs vänder hon sig till pedagogerna. Flera gånger under dagen talar hon om när kamraterna bryter mot reglerna eller när någon blir osams. Vid ett tillfälle klättrade två av hennes kamrater på klätterställningens tak. Vega kom då springande till en pedagog. Fröken, fröken titta vad dom gör! Pedagogen vände sig till Vega och sa. ”Nej Vega nu får du sluta komma, du har hållt på såhär hela dagen, nu får du lösa det själv”


Reflektionsfrågor:


Vilka mål under rubrikerna Normer och Värden , Omsorg, Utveckling och Lärande och Barns delaktighet och inflytande ska arbetslaget arbeta mot för att Vega ska känna sig trygg på sin förskola?


Vilka värderingar lägger ni i ordet skvaller och ur kopplar ni det till ert arbete och målen i läroplanen?


Hur bemöter ni barns skvaller?


Litteraturtips

Bok

Pedagogens tysta kunskap- av Camilla Lindgren och Tuula Torro utgiven av Studentlitteratur 2017 , på sidan 36 kan ni läsa mer om skvaller


bottom of page