top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur gör man som vårdnadshavare på förskolan?

Vi fick en fråga av en vårdnadshavare inför att hens barn skulle börja på förskolan.

Vårdnadshavaren berättade att hen hade förväntningar på det nya som skulle bli en dela av familjens vardag och undrade vilka förväntningar pedagogerna hade på vårdnadshavarna inför den kommande introduktionen och fortsatta vistelsen på förskolan. Kort och gott hur gör man som vårdnadshavare på förskolan?


Hen hade lyft frågan med andra vårdnadshavare på öppna förskolan och inte fått några svar och ställde nu frågan till oss innan hens barns introduktion skulle börja.

I alla nya situationer vi människor hamnar har vi förväntningar på vad som ska hända. De kan utgå ifrån tidigare erfarenheter,vad andra har berättat eller vara förväntningar på något helt okänt. Förväntningarna påverkar hur hur vi själv reagerar och agerar i olika situationer.

I förskolan har alla, vårdnadshavarna, pedagogerna och barnen förväntningar på vad som ska hända på den gemensamma arenan förskolan.


I arbetet på förskolan ska pedagogernas förväntningar på samarbetet med vårdnadshavarna utgå från uppdraget i läroplanen och skollagen. Främst beskrivs detta under rubriken 2:4 Förskola och hem. Arbetslaget har ett ansvar att få till ett tillitsfullt samarbete med vårdnadshavarna.


Vårdnadshavarnas förväntningar kan grunda sig i deras egna behov av barnomsorg eller service eller barnets behov av utbildning och kamrater att leka med. Det finns inga riktlinjer eller lagar som ställer krav på vårdnadshavarnas förväntningar.


Förskolan är idag en stor del av samhällsdebatten och lyfts i många olika forum så de flesta vårdnadshavare har en en bild av vad det är och utifrån det har de förväntningar. Varje förskola är unik med sin kultur och arbetssätt som behöver synliggöras.


För att samarbetet på förskolan ska bli så bra som möjligt behöver förväntningarna beskrivas och förmedlas så att de kan bemötas. Genom samtalen kan förväntningarna hamna på rimlig nivå utifrån förskolans uppdrag och vårdnadshavarnas önskemål. Redan under introduktionen är det därför av största vikt att pedagogen sätter ord på det som familjen är med om och berätta syftet med det som görs och vårdnadshavarna behöver delge information om sitt barns intressen och rutiner hemma. Genom denna dialog och utbyte av information kan förväntningarna möta den verklighet förskolan och familjen befinner sig i. Under introduktionen starta en relation till vårdnadshavarna och när pedagogen lyckas skapa en gott samarbetsklimat blir det även lättare för alla att lyfta frågor kring sina förväntningar. I dialogen är det viktigt att vårdnadshavarna får veta att samarbetet är ytterst viktigt för barnets vardag på förskolan och det fortsatta samarbetet genom åren som familjen finns på förskolan. Pedagogerna behöver förmedla att de inte kan göra jobbet själv utan behöver ett nära samarbete med vårdnadshavarna.


I detta samarbete betyder det inte att de inblandade ska tycka lika utan att man har förståelse för varandras utgångspunkter. Vårdnadshavarna behöver också få veta att de får ställa frågor om förskolan. Det är lätt som pedagog att bli hemmablind och inte förklara bransch ord eller syftet med det som görs.

Samarbetet med vårdnadshavarna i förskolan ska utgå från att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt utifrån förskolan uppdrag. Det handlar om välmående, praktiska saker som kläder, information om utbildningen och undervisningen osv.

Vi svarade först att det är en mycket bra fråga som vi inte fått förr och här följer tankar kring vad det kan vara.


Samarbetet med vårdnadshavarna består av många olika delar. Det kan vara rent praktiska saker som att barnen har klädbyten på förskolan, märkta kläder, inlämning av information av scheman och ledigheter eller mer av en samtals karaktär, till exempel i samarbete kring barns förändrade kunnande.


Målet med samarbetet är att barnets ska ha det så bra som möjligt under förskole vistelsen. Det behövs extra kläder för att vara torr och varm, för att barnet ska få hjälp med sina kläder behöver pedagogen veta vem de tillhör och information om tider och ledighet behövs för att organisera verksamheten.


Alla pedagoger känner nog igen situationen när en vårdnadshavare frågar i hallen vid en hämtning av barnets vantar eller strumpor är. Vårdnadshavarens förväntning är att de ska ligga på hyllan inför hemfärd och pedagogens förväntning kan vara att andra saker som till exempel dagens undervisning är viktigare att prata om. Är vårdnadshavaren irriterad ställs det lite på sin spets.

Genom att sätta ord på hur det kan komma sig att de inte ligger på hyllan kan vårdnadshavarnas förväntningar på ordning mötas med hur hall situationens sker på förskolan.


När barnen klär av sig själv hamnar kläderna först på hallgolvet tillsammans med andra barns kläder. I nästa moment när de ska hängas på krokar och läggas i lådor hittar en del barn sina kläder en del andra gör det inte. När kläderna är namnade brukar de hamna på rätt ställe. Även om barnen hittar sina kläder kan de hamna på fel krok eller låda då barnen kastar upp den i lådan eller vill hänga på kompisens plats.


I arbetet med barnen är information om vistelsetider och ledigheter viktig. Genom att veta när ett barn ska gå hem kan pedagogen sätta ord på när vårdnadshavarna ska komma när längta blir stor hos barnet. Pedagogen kan också förbereda barnet när de ska gå hem så att de kan avsluta sina aktiviteter. Genom att sätta ord på varför det är viktigt med namnade kläder och information om tider är det lättare att synliggöra förväntningar och samarbeta.


I samarbetet med vårdnadshavarna är informationsöverföring i olika former en stor del. Detta behöver fungera då det påverkar förskolans organisation, familjens framförhållning och barnens relationer på förskolan.


Detta kan handla om tydlig information från förskolan om kalendarium och utbildningen. Vårdnadshavarna behöver delge sina omsorgstider, ändringar av dessa och barns frånvaro. Denna information är grunden för att förskolan ska ska kunna organisera sin verksamhet och för familjerna ska kunna ta del av vad som sker på förskolan och delta i föräldramöten och utvecklingssamtal och annat.


I samarbetet kring barns trivsel,utveckling och lärande har pedagogerna ett ansvar enligt läroplanen att vara tydliga i fråga om bland annat mål och innehåll, föra samtal om barns trivsel utveckling och lärande och hålla sig informerade om barnets personliga omständigheter. Det är ett hantverk att hitta metoder att få vårdnadshavarna intresserade och vilja delta i samtal på föräldramöten, utvecklingssamtal eller i h


allen. Pedagogerna kan ha förväntan har på ett gott samarbete men kan formellt inte ställa krav på detta.

Ibland oberoende av pedagogens insatser kommer ett samarbete aldrig i gång. I dessa lägen behöver pedagogen ta hjälp av arbetslaget och sin rektor.
Reflektionsfrågor
Hur fångar du upp vårdnadshavarnas förväntningar på förskolans utbildning?

Hur sätter du ord på dina förväntningar utifrån uppdraget?

Vad är viktigt för dig i samarbetet?

Hur gör du när vårdnadshavarens förväntningar inte går att uppfylla på förskolan?


Reflektioner som inspirerar


Lästips


Artikel: Föräldrakontakt – privat eller professionell, Anna Hellberg

Artikel: Olika syn på tid skapar irritation, Jonas Stier

Den här artikeln är också publicerad på Förskoleforum.Comments


bottom of page