top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur arbetar vi kring målen med Lek i förskolan?


Leken är viktigt i förskolans vardag, både som mål i sig och som arbetsmetod. Genom lek och skapande bygger barn relationer, bearbetar intryck och utvecklar egna uttryckssätt och lär för livet. Leken är en av förskolans viktigaste uppdrag och starkt förknippad med den svenska förskolepedagogiken. Barn behöver leka och förskolan ska ge förutsättningar till att barn kan delta i olika lekar med olika deltagare.


Förskolan ska ha en väl genomtänkt pedagogik kring leken, lekmiljön och ge tid till att barnen kan utveckla sin lekkompetens med barnen och pedagogerna . I mötet med engagerade och närvarande pedagoger kan barnen utveckla sin lekkompetens genom de tre byggstenarna för lek, turtagande, samförstånd och ömsesidighet.


Leken ska vara spontan, lustfylld och frivillig för dem som deltar och den ska vara fri från prestationskrav från andra. Det är pedagogernas ansvar att ge barnen förutsättningarna för lek genom att erbjuda tid, inspirerande miljö samt stöd att förstå leksignalerna.


För att främja barns sociala och lek utveckling ska leken följas upp och analyseras enligt förskolans läroplan.. Detta innebär att pedagogerna behöver ha kunskap om lek, att arbetslaget arbetar fram arbetsmetoder och att uppföljningen leder till vidareutveckling av barnens egna lekar.


Är vi på teater?

Det är förmiddag på förskolan Tussilago. Barnen leker i mindre grupper i de olika rummen. I hemvrån är en grupp barn i färd med att sätta igång med en familje lek. Pedagogen Janet sitter på golvet tillsammans med barnet Clas och de följer intresserat det som barnen i rummet gör.


En av de äldre pojkarna, Milian har bestämda åsikter om hur leken ska lekas och vem som ska göra vad. Milian styr leken och lyssnar inte på kamraterna när de försöker få inflytande över leken. Milians förskolekamrater tröttnar på att han ska bestämma allt så de lämnar honom och börjar en egen lek i en annan del av rummet. När de går säger de ”kom vi går vi struntar i Milian."


Milian försöker få tillbaka kamraterna genom att ännu tydligare och mer bestämt tala om för kamraterna hur leken ska gå till. När detta sker kommer en kamrat, Emmy från en av förskolans andra avdelningar in för att hälsa på. Emmy sätter sig bredvid Janet på golvet och tittat nyfiket på Milian. Efter en stund frågar Janet Emmy om hon inte ska vara med och leka. Emmy tittar förvånat på Janet och sedan Milian och säger” Ohh, jag trodde det var en teater!”


Vid en reflektion i arbetslaget kom det fram flera exempel på hur Milian styrde sina kamrater och hur kamraterna lämnade honom när de inte fick något inflytande över leken. Arbetslaget kom fram till att de måste ändra sina metoder för att arbeta mot målen i den reviderade läroplanen.Reflektionsfrågor


Vilka mål under rubrikerna Normer och Värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande ska arbetslaget arbeta mot för att Milian ska få förändrade förutsättningar i sina kamrater relationer?


Hur ska arbetslaget arbeta kring de tre grundstenarna i barns lek? ( Turtagande, samförstånd och ömsesidighet)


Hur dokumentera, utvärdera och utveckla ni era barns lek? För att få insyn i barns lek och kommunikation krävs det närvarande pedagoger, hur uppfyller ni det?


När ni arbetar med barns lek vilken artikel i Barnkonventionen arbetar ni då med?


Litteraturtips


Böcker

I lekens värld , av Birgitta Knutsdotter Olofsson utgiven av Liber förlag 2006

Den fria lekens pedagogik-teoripch praktik om fantasileken, av Birgitta Knutsdotter Olofsson utgiven av Liber förlag 2017

Det viktigaste är att få leka, av Margareta Öhman utgiven av Liber förlag 2011


Comments


bottom of page