top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen steg för steg artikel 6 - Hur använder vi RUS-modellen?

Nu har vi gått igenom området Relationen till pedagogerna och vi fortsätter med hur du som pedagog arbetar med RUS innan vi går igenom de tre andra områdena. Genom att du ser hur du kan använda RUS har du också den infallsvinkeln när du fortsätter med de tre andra områdena.


Arbete med RUS börjar med att varje enskild pedagog observerar barnen och barngruppen i sin vardag på förskolan. Pedagogen är själv med i allt som görs på förskolan och ser där hur barnen lär, utvecklas och leker. För att få en samsyn hur arbetslaget ser barnens lärande och utveckling behöver arbetslaget träffas 2-3 gånger per år med syftet att pratat igenom hela barngruppen utifrån sina observationer.


När arbetslaget är överens ser de vilka förutsättningar de ger barnen att utvecklas och lära och vad som behöver utvecklas. Dessa möten/samtal kallar vi för RUSningar. Eftersom arbetslaget gör RUSningarna med jämna mellanrum får de också syn på barns förändrade kunnande.Loggböcker

I RUS använder vi loggböcker när vi följer barnens utveckling och när vi dokumenterar det vi har sett. Som en kapten på en båt använder loggbok för att dokumentera sin resa över haven dokumenterar vi i loggböckerna barnens resa genom förskolan. I loggboken finns de fyra områdena och alla steg som tillhör dem.

I RUS finns det flera loggböcker. Alla har samma innehåll men de har olika syften och används olika.


1. Pedagogens loggbok

Varje pedagog har varsin pedagogens loggbok. Här i skriver pedagogen med datum, när hen har sett en händelse eller när barnet visar kriterier för de olika stegen. Med kriterier menar vi det barnen gör i just det steget de befinner sig i.


Till exempel att ett barn ber om hjälp genom att vända sig till pedagogen och på något sätt genom frågor eller påståenden be pedagogen om hjälp. Barn kan visa att de befinner sig i ett steg i många olika situationer och tillfällen under dagen. Två pedagoger kan ha sett att ett barn ber om hjälp men i helt olika situationer. Det är bra om pedagogen skriver stödord av vad hen såg i marginalen så att hen kommer ihåg händelsen. Högst upp skrivs barnen namn.


2. Avdelningens loggbok

Vid några tillfällen varje år diskuterar arbetslaget sitt arbete på förskolan utifrån RUS. En del förskolor träffas för att arbeta med avdelningsloggboken 3 gånger per år och andra träffas från två till fem gånger. Varje förskola behöver hitta ett sätt som passar deras verksamhet.


Utifrån sina pedagog loggböcker diskuterar arbetslaget de observationerna man har gjort. I dessa samtal är syftet att komma överens och skapa en samsyn om hur pedagogerna ser på sin utbildning ,hur de kan utmana och stödja barnen i deras utveckling och hur barnen utvecklas.


I diskussionerna berättar pedagogerna för varandra vad de har observerat och vilka kriterier de ser i sina observationer. Det är mycket viktigt att poängtera att det aldrig är det enskilda barnet som utvärderas utan alltid pedagogernas arbetsinsats.


3. Barnets loggbok

När arbetslaget är överens om hur de ser att verksamheten har utmanat och stöttat barnen förs informationen över till barnets loggbok. Varje barn har en egen loggbok. Denna loggbok används av pedagoger och vårdnadshavare som underlag till utvecklingssamtal. Denna loggbok förklara vi djupare i nästa artikel, nr 7


Detta var en komprimerad genomgång av arbetsgången. Vi rekommenderar att ni går Academy kursen för att få en fördjupning om ni vill arbeta med RUS.


Uppföljning, utvärdering och utveckling med RUS

I Läroplanen för förskolan beskrivs att alla förskolor ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Med det menas att förskolan ska systematiskt och kontinuerligt hålla koll på vad de gör, hur barnens utvecklas och hur de kontinuerligt utvecklar sin utbildning. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet följer en given arbetsgång med

  • ett sätt att arbeta med att följa upp utbildningen och

  • ett sätt att följa upp varje barns utveckling och förändrade kunnande.

RUS är en modell som underlättar arbetet med dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling.


Uppföljning

I förskolan ska pedagogerna följa upp, dokumentera och analysera varje barns utveckling, lärande och trivsel.

Pedagogerna ska också följa upp, dokumentera och utvärdera sin utbildning och den undervisning som sker på förskolan.


Både när det gäller att följa upp varje enskilda barn eller utbildningen i sin helhet ska det göras mot målen i förskolans läroplanen. Barnens intresse och möjlighet till inflytande ska alltid leda det systematiska kvalitetsarbetet.


Utvärdering

Syftet med utvärdering enligt kapitel 2:6 i läroplanen är att få kunskap om förskolans hela verksamhet och se hur den kan utvecklas.

Det innebär att utvärderingen ska bygga på hur pedagogerna har organiserat sitt arbete, vilka metoder pedagogerna har valt och hur pedagogerna har valt att utföra dem. Pedagogerna behöver även analysera barnens utveckling för att se effekterna av sina egna metoder. Det är aldrig det enskilda barnet som utvärderas utan pedagogernas arbetsinsats.


Utvärderingen ska alltid utgå från målen i läroplanen och med utvärderingen ser pedagogerna vilka åtgärder som behöver tas för att ge barnen de bästa förutsättningarna att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

I utvärderingen ska leda till att pedagogerna ständigt utvecklar och förändrar sin utbildningen då förutsättningarna förändras konstant.


Med RUS som modell görs utvärderingen tillsammans i arbetslaget utifrån vad utbildningen har gett barnen för förutsättningar. Diskussionen blir konstruktiv och blickar in i framtiden och hur pedagogerna ska arbeta för att stötta och utmana barnens utveckling.


När utvärderingen är gjord behöver pedagogerna analysera sina resultat och hitta utvecklingsområden för sin verksamhet. I enlighet med läroplanen ska utvärderingen utgå från ett tydligt barnperspektiv.


Utveckling

När arbetslaget har tagit fram nya utvecklingsområden är det dags att planera och reflektera över det kommande arbetet. Nya mål för utbildningen tas fram och arbetsmetoder utarbetas med läroplanen som bas.


Efter varje tillfälle när arbetslaget har diskuterat sin barngrupp, sin verksamhet och skapat en samsyn fortsätter arbetet på förskolan med nya mål. RUSningen är en grund för att pedagogerna ska basera sin verksamhet på vad de vet istället för vad de tror. I arbetet med avdelnings loggboken kartlägger pedagogerna sin verksamhet och ser vad de behöver arbeta med utifrån sin barngrupp.


RUSningarna ger även pedagogerna en möjlighet att skapa ett gemensamt språk genom att förskolans begrepp diskuteras. Det underlättar samarbetet när vi använder samma begrepp och använder dem lika.

Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page