_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen steg för steg artikel 6 - Hur använder vi RUS-modellen?

Nu har vi gått igenom området Relationen till pedagogerna och vi fortsätter med hur du som pedagog arbetar med RUS innan vi går igenom de tre andra områdena. Genom att du ser hur du kan använda RUS har du också den infallsvinkeln när du fortsätter med de tre andra områdena.


Arbete med RUS börjar med att varje enskild pedagog observerar barnen och barngruppen i sin vardag på förskolan. Pedagogen är själv med i allt som görs på förskolan och ser där hur barnen lär, utvecklas och leker. För att få en samsyn hur arbetslaget ser barnens lärande och utveckling behöver arbetslaget träffas 2-3 gånger per år med syftet att pratat igenom hela barngruppen utifrån sina observationer.


När arbetslaget är överens ser de vilka förutsättningar de ger barnen att utvecklas och lära och vad som behöver utvecklas. Dessa möten/samtal kallar vi för RUSningar. Eftersom arbetslaget gör RUSningarna med jämna mellanrum får de också syn på barns förändrade kunnande.Loggböcker

I RUS använder vi loggböcker när vi följer barnens utveckling och när vi dokumenterar det vi har sett. Som en kapten på en båt använder loggbok för att dokumentera sin resa över haven dokumenterar vi i loggböckerna barnens resa genom förskolan. I loggboken finns de fyra områdena och alla steg som tillhör dem.

I RUS finns det flera loggböcker. Alla har samma innehåll men de har olika syften och används olika.


1. Pedagogens loggbok

Varje pedagog har varsin pedagogens loggbok. Här i skriver pedagogen med datum, när hen har sett en händelse eller när barnet visar kriterier för de olika stegen. Med kriterier menar vi det barnen gör i just det steget de befinner sig i.


Till exempel att ett barn ber om hjälp genom att vända sig till pedagogen och på något sätt genom frågor eller påståenden be pedagogen om hjälp. Barn kan visa att de befinner sig i ett steg i många olika situationer och tillfällen under dagen. Två pedagoger kan ha sett att ett barn ber om hjälp men i helt olika situationer. Det är bra om pedag