top of page

Namnet Verbala Stigar

Hur vi valde namnet Verbala Stigar för vår verksamhet

Varför heter vi Verbala Stigar?

Vi startade vårt företag 2005 när vi började få förfrågningar om att börja föreläsa om RUS
modellen , RelationsUtvecklingsSchema.

 

Att hitta en företagsnamn som knöt an till det vi skriver och föreläser om tog mycket tanketid men till slut hade vi ett perfekt, Verbala Stigar.

 

Under projektet med att ta fram RUS modellen tittade vi närmare på hur pedagogerna skapar trygghet för barnen på förskolan och hur pedagogerna ser att barnen är trygga. Ganska tidigt i processen blev det tydligt att barn blir trygga genom relationer till pedagogerna, miljön, de andra barnen och hur barnen använder sitt språk både i dialog med andra och för att få fatt i sina egna tankar.

 

Sedan började en period av intensiva och långa diskussioner om hur ser och vet pedagoger som arbetar i förskolan det. Det var nu vi började sätta ord på vår tysta kunskap, den kunskap man bara vet, men kan ha svårt att sätta ord på. Ju mer vi såg och samtalade desto mer såg vi hur viktig pedagogens förmåga att vara
inlyssnande och känslomässigt och kognitivt närvarande var.


Som en del i projektet blev vi tillfrågade att vara med i programserie Barnet och orden som
finns att ta del av på UR Play.

 

Efter att programmet spelade in så var vi också medförfattare till boken Barns väg till trygghet som beskriver RUS modellen som kom ut 2007.

 

När vi arbetade med området att vara trygg med andra barn och kunna leka fick vi syn på
hur pedagoger arbetar med att knyta an barnen till varandra på ett nästan omedvetet sätt.
En pedagog satt i sandlådan med några barn runt om kring sig. Hen berättade vad barnen
gjorde och benämnde dem med namn. Barnen runt henne tittade på det barnet som blev
benämnt och barnen fick ögonkontakt. Ibland ler de lite och ibland såg de allvarliga ut. Efter
en stund kommer det fram ett barn till pedagogen och lutar sig mot hennes rygg. Pedagogen
säger hej till barnet, benämner det vid namn och frågar om hen vill ha en spade. Barnet
nickar och sätter sig i sandlådan. Pedagogen fortsätter sätta ord på vad barnen gör.

Grundförutsättningen för att barnet ska ta kontak med de andra barnen med hjälp av
pedagogen är att barnet är trygg med pedagogen och känner tillit till den vuxne. Denna tillit
beskriver psykiatrikern och författaren Daniel Stern som att barnet befinner sig i en trygg
hamn och därifrån kan ta till sig det nya världen har att erbjuda.Genom tilliten lyssnar barnet
på pedagogens ord och riktar uppmärksammar till det pedagogen pratar om.

 

I UR serien Barnet och orden, del ett 12:50 in i programmet syns detta mycket tydligt i en
annan situation i barnens lek.


https://urplay.se/serie/136432-barnet-och-orden-om-sprak-i-forskolan

Pedagogen guidar barnet med sina ord att ta kontakt med andra barn och leka samma lek
och blir på så sätt en bro eller kitt mellan barnen så att de börjar interaktera med varandra.
Nu började vi se detta i så många sammanhang. Att en närvarande och intonande pedagog
kan stötta och uppmuntra barn att leka med andra barn genom av guidande ord. Det blev
som stigar barnet kunde följa in i leken och samvaron. Verbal Stigar vårt företagsnamn.
Professor emeritus Per Linell skriver i boken Människans språk hur kommunikation och ord
utvecklar förmågor och fördjupar kunskaper precis som det sker när pedagoger använder
verbala stigar.


På dessa Verbala Stigar som pedagogen lägger ut får barnen ord för saker som behövs i
leken, känslor och reaktioner både sina egna och kamraterna och en hint om vad som ska
hända snart. Genom dessa stigar får barnet en möjlighet att organisera och styra sina
handlingar i leken, utveckla en social identitet, självförtroende och social gemenskap. För
varje gång barnets erbjuds dessa stigar växer förmågan att själv se att “där är en lek på
gång som jag vet hur man leker.”


De Verbala Stigar vi har lagt ut i vårt arbete har vi under årens lopp också kopplat till
Vygotskijs teori om att först kan man med andra och sedan själv. När barnen är på väg in i
lekens värld hjälper de Verbala Stigarna genom pedagogen barnet att leka tillsammans med
andra även om barnet ännu inte kan det själv. Vygotskij kallar detta för den proximala
utvecklingszonen.

 

Genom årens lopp har betydelsen av Verbala Stigar blivit mer och mer betydelsefullt för oss
då vi får vara med när pedagoger ser hur deras Verbala Stigar skapar gemensamma
sammanhang för barnen och ett arbetssätt för pedagogerna att hålla ihop barngruppen.

Camilla Lindgren & Tuula Torro

Böcker och inspirationsmaterial

Camilla Lindgren och Tuula Torro: Pedagogens tysta kunskap Studentlitteratur 2017
Daniel Stern: Ett litet barns dagbok Natur och kultur 2011
Per Linell: Människans språk Gleerups 2007

bottom of page